Hot News :

วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

     วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) หมายถึง สภาพการณ์ที่เราปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต

“สร้างชุมชนให้รุ่งเรือง พัฒนาเมืองให้น่าอยู่ ”

พันธกิจ (Mission)

     พันธกิจ (Mission) หมายถึง ขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จำเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ (คือเราต้องทำอะไรถึงจะบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่เรากำหนดไว้)

  1. พัฒนาปรับปรุงระบบบริการสาธารณะต่างๆ และโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
  2. พัฒนาการให้บริการด้านสาธารณสุขมูลฐานให้ได้มาตรฐาน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
  3. ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน ประชาชนทุกระดับ ให้ได้เรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  4. ปรับปรุงระบบบริหารงานที่ดี มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการบริการประชาชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน
  5. พัฒนาศักยภาพของประชาชนและชุมชนให้เข้มแข็ง มีความสามัคคี สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
  6. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และหัตถกรรม อันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เทศบาลเมืองเดชอุดม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ